Allmänna försäljningsvillkor

Dessa allmänna försäljningsvillkor gäller mellan Office4U och kunden vid beställning av produkter från Office4U för leverans till kunden. Om Office4U och kunden har ingått ett separat avtal, gäller det avtalet före dessa allmänna försäljningsvillkor om det skulle föreligga motstridigheter mellan dokumenten.

1. Produkter

Office4U erbjuder olika produkter som bl.a. framgår av vid var tid aktuell katalog och i Office4U:s webbshop. Med ”ordinarie sortiment” avses produkter som kan beställas via katalog eller webbshop och som inte är specialprodukter, kundunika artiklar, profilprodukter eller liknande produkter.

2. Beställning

Beställning av produkter kan normalt göras dygnet runt 365 dagar per år via Office4U:s webbshop, www.office4u.se alternativt vardagar via Office4U:s personliga säljare per telefon eller e-post mellan kl. 08.00 och 17.00. I webbshopen finns aktuella priser, orderstatus, bilder på produkter m.m. Office4U förbehåller sig rätten att konsolidera beställningar från en och samma kund till samordnade leveranser på fasta leveransdagar om dessa individuellt har ett ordervärde understigande 750 kr.

3. Leveranstid

Beställning av produkter som sker helgfri vardag före kl. 14.00 levereras vanligtvis nästkommande helgfria vardag. Beställningar som sker övrig tid (helgdag eller vardag efter kl. 14.00) hanteras som om beställningen gjorts nästkommande helgfria vardag före kl. 14.00. Office 4U förbehåller sig dock rätten att konsolidera beställningar från en och samma kund till samordnade leveranser på fasta leveransdagar. Kunden har inte rätt till någon ersättning för försenad leverans om detta inte särskilt avtalats.

4. Prisernas giltighetstid

Office4U förbehåller sig rätten att när som helst ändra sina priser. Angivna priser gäller således tillsvidare.

5. Valuta och mervärdesskatt

Samtliga priser avser svenska kronor exklusive mervärdesskatt om inte annat anges.

6. Fraktavgifter (Uppd. 18-01-12) 
Fraktkostnad vid beställning från Office 4U:s webbshop är 85 kronor per order oavsett beställningssumma. För leverans utanför Sverige tillkommer faktisk fraktavgift. För vissa produkter såsom exempelvis specialprodukter och kundunika artiklar eller profilprodukter, tillkommer faktisk fraktavgift, oavsett om beställningen skett via Offices4U:s webbshop eller våra övriga kanaler och oavsett värdet på beställningen. Om fraktavgift tillkommer framgår det av produktinformationen eller vid beställningstillfället. För snabbleverans av produkter från Office4U tillkommer budkostnad.

7. Miljö och kvalitet

Office4U jobbar enligt ISO 14001:2004 och har alltid för avsikt att leverera miljöanpassade produkter som framtagits med minsta möjliga påverkan på vår natur. Office4U bedriver också ett omfattande kvalitetsarbete inom ramen för företagets verksamhetssystem.

8. Fakturering och betalningsvillkor uppd. 18-02-17, 18-02-26)

Kunden faktureras med 10 dagars löptid, om ej annat avtalats. Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 8 % från fakturans förfallodag. Fakturan skickas via e-post, som bör uppges vid beställning eller under användarnamnet. Pappersfaktura skickas med 50 kr expeditions-och hanteringsavgift.

9. Retur/ångerrätt

Ångerrätt och returrätt gäller ej mellan Office 4U och företagskunder. Reklamationer p.g.a skada skall göras på plats vid leverans. Kunden har ansvaret att inspektera produkten vid leverans.

10. Reklamation

Eventuella fel på produkter ska reklameras inom sju (7) dagar från det att felet upptäckts eller borde ha upptäckts av kunden. Synlig transportskada ska anmälas till chauffören och noteras på fraktsedeln direkt vid mottagandet för att kunna göras gällande mot Office4U. Kund ska kontakta Office4U:s kundcenter samma dag som leverans skett för reklamation av transportskador. Reklamation ska göras till Office4U:s kundcenter på info@office4u.se.
Retursedel utfärdad av Office4U:s kundcenter måste medfölja returgodset. Office4U står för kostnad för returfrakt efter godkänd reklamation. Fel som inte reklameras inom ett år från det att produkten levererades till kunden kan inte göras gällande. För konsumenter gäller vid var tid gällande tvingande konsumentlagstiftning.

11. Ansvarsbegränsning

Office4U ansvarar aldrig gentemot kunden för utebliven vinst eller andra indirekta skador och förluster. Office4U ansvar för direkta skador är begränsat till ett belopp motsvarande beställningens ordervärde.

12. Force Majeure

Force majeure såsom krig, arbetskonflikt, blockad, eldsvåda, miljökatastrof, allvarlig smittspridning eller annan omständighet, som parterna inte råder över och som förhindrar part att fullgöra sina avtalsenliga skyldigheter, befriar sådan part från fullgörelse av berörd förpliktelse. Motparten ska omedelbart underrättas om det föreligger omständighet, som kan föranleda tillämpning av denna bestämmelse.

13. Ändringar

Office4U förbehåller sig rätten att när som helst dra tillbaka eller ändra innehållet i dessa allmänna försäljningsvillkor. Nya villkor publiceras på www.office4u.se utan föregående avisering.

15 Tvist

Tvist mellan Office4U och kunden ska i första hand lösas mellan parterna, i andra hand avgöras av svensk domstol med tillämpning av svensk rätt.